Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

Znajdź na stronie
Idź do spisu treści

Menu główne:
__________________________________________________

____________________________________________

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”
41- 100 Siemianowice Śl., ul. Wieczorka 7a, Tel. 032-766-80-26
informuje, że 15.12.2015r.
- o godz. 11:00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY ),
na dzierżawę gruntu pod targowiskiem
AKTUALIZACJA TREŚCI 
 
           Przedmiotem dzierżawy jest ogrodzony plac targowy o powierzchni 5011 m2  zlokalizowany na działce gruntu  oznaczonej numerem geod. 534/27,  położony  w  Siemianowicach Śląskich   przy           Pl. 11-go Listopada. Grunt zostanie oddany w dzierżawę z przeznaczeniem na prowadzenie targowiska oraz parkingu strzeżonego na 48 miejsc parkingowych.
            Na dzień 12.11.2015r. na placu targowym działalność gospodarczą prowadzi na stałe            61 podmiotów gospodarczych, okresowo działalność gospodarczą prowadzi 7 podmiotów gospodarczych, zawarte są dwie umowy na umieszczenie reklam na ogrodzeniu targowiska, użytkowanych na stałe jest również 28 miejsc parkingowych. Powierzchnia placu targowego pozwala na rozwinięcie działalności poprzez zawieranie kolejnych umów z poddzierżawcami prowadzącymi działalność handlowo-usługową.
 
cena wywoławcza za 1m2 stawki czynszu dzierżawnego gruntu wynosi 2,37 zł./netto
Dodatkowe opłaty związane z dzierżawą gruntu to:
- zimna woda zgodnie z odczytem i aktualnie obowiązującą ceną,
- energia elektryczna zgodnie z odczytem i aktualnie obowiązującą ceną,
- opłata za gospodarowanie odpadami,
- opłata abonamentowa za wodę w wysokości 1,85zł brutto,
- opłata za wodomierz główny w wysokości 0,10 zł brutto.
 
Do przetargu nie mogą przystąpić osoby wymienione w § 2 pkt. 2 Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali lub wynajmu lokali w zasobach SM „Michał” w Siemianowicach Śląskich.
(tj. osoby zadłużone wobec Spółdzielni, zajmujące w Spółdzielni lokale bez tytułu prawnego, są Członkami Komisji, o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu).
 
Koperta powinna być opatrzona napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntu pod targowiskiem położonego w Siemianowicach Śl. przy ul. 11-go Listopada.” Oferent zobowiązany jest także do podania na kopercie swojego imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz kontaktowego numeru telefonu.
 
Oferta powinna zawierać: (Załącznik nr 2)
a) imię i nazwisko oraz dokładny adres i telefon oferenta,
b) oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz oświadczenie, iż w przypadku wygrania przetargu nie będzie wnosić z tytułu stanu technicznego przedmiotu przetargu żadnych roszczeń w przyszłości,
d) oświadczenie o zapoznaniu z treścią i braku zastrzeżeń do projektu umowy,
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem przetargowym,
f) proponowaną cenę nabycia lub stawkę czynszu (nie niższą niż wywoławcza),
g) dowód uiszczenia wadium w wysokości 10 % od ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę     do pełnych złotych tj.  1 461,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt jeden złotych) płatne na konto Spółdzielni :
ING Bank Śląski o/ Siemianowice Śl. nr 72 1050 1357 1000 0010 0156 4028
a potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanej oferty.
 
 
działkę będącą przedmiotem przetargu można oglądać:
od 16.11.2015 r. do 14.12.2015r.
po uprzednim, telefonicznym porozumieniu się z:
 
Administracją osiedla Michałkowice– Pani Katarzyna Płaczek
       nr telef. 32/ 765 2771
 
Ustalanie terminów i oglądanie lokali użytkowych tylko w dni robocze, tj.
poniedziałek w godz.: 08 : 00 - 16 : 00
wtorek – czwartek w godz.: 08 : 00 - 14 : 00
piątek w godz.: 08 : 00 - 12 : 00
 
Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2015 r. o godz. 10:00
Oferty przyjmowane są w Sekretariacie SM „Michał”
 na pierwszym piętrze siedziby Spółdzielni.
 
* Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 766-80-26 lub na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Ogłoszenia → Przetargi.
 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe zasady przetargu zawarte są w Regulaminie określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie SM „Michał” w Siemianowicach Śl. ul. Wieczorka 7a ( Dział Członkowski ) oraz na stronie internetowej Spółdzielni : www.smmichal.pl
Ważne informacje

TELEFONY:
Administracja "Michałkowice":
32 765 27 71

Administracje "Siemianowice":
32 765 95 31

Zgłaszanie awarii:
w administracjach w godzinach urządowania
lub
501 650 170 – FIRMA PRiMO do godziny 22:00

Uwaga!
W nagłych przypadkach NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO można zgłaszać AWARIE do  MIEJSKIEGO CENTRUMZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
32 220 01 80 (całą dobę)
 

30-10-2015r.

KONKURS OFERT NA WYKONANIE
ROBÓT REMONTOWYCH
NA LATA 2016-2017- uzupełniający

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” ogłasza uzupełniający „Konkurs Ofert na Wykonanie Robót Remontowych na lata 2016-2017”:
Wymagania ofertowe dostępne są w budynku Zarządu Spółdzielni ul. Wieczorka 7A w Siemianowicach Śląskich w pokoju nr 1 - Dział Marketingu.
Opłata za wymagania ofertowe: 250,00 zł + VAT.
Oferty można składać do dnia 07.12.2015 r. do godz. 15:00 w Biurze Podawczym pokój nr 3.
Wszelkie informacje udzielane są przez Dział Marketingu tel.: 32/766-74-53.

___________________________________

15-09-2015r.

Przerwa w dostawie energii cieplnej - czytaj szczegóły


04-06-2015r.

29 sierpnia 2015 r od godz. 9:00 zapraszamy na TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO MIEJSCE :
1.ADM Michałkowice-Stół przy ul.Bytomskiej
2.ADM Siemianowice-Stół przy ul.Katowickiej

Dla najmłodszych ,,Malowanie kredą po chodniku''
W godzinach popołudniowych turniej tenisa ,,DLA SENIORÓW'' przy ul.Bytomskiej
Serdecznie zapraszamy.

 

30-06-2015r.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
  
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją OKA-4210-2(11)/2015/290/XI/RZ  z dnia 26.05.2015r. została zatwierdzona nowa „Taryfa dla ciepła” dla „Ciepłowni Siemianowice” Sp. z o.o.
Tekst taryfy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 01 czerwca 2015 roku poz. 2977.
Poniżej podajemy wysokość nowych uśrednionych cen i stawek z tytułu mocy, ciepła i nośnika w grupie taryfowej A.3.1. (dotyczy: ul. Sobieskiego 23,24,25,26, ul. Katowicka 24,26,28, ul. Lipowa 2,4 ) :
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  8.021,96 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1.651,75 zł / MW m-c
- Cena ciepła 28,14 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  7,17 zł / GJ
- Stawka opłaty wynikająca z art.12 ust.1 ustawy o efektywności energetycznej 0,39 zł / GJ
- Cena nośnika ciepła  11,44 zł / m3
 
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nowa taryfa dla ciepła  dla spółki „Ciepłownia Siemianowice”  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.07.2015r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” informuje, iż poprzednia zmiana cen miała miejsce 01.11.2013r.
 
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  A.3.1. (dotyczy: ul. Sobieskiego 23,24,25,26, ul. Katowicka 24,26,28, ul. Lipowa 2,4 ) :
- cena opłaty stałej  (MW) wzrasta o  1,51%
- cena opłaty  zmiennej  (GJ)  wzrasta o  1,51%
- cena nośnika ciepła (m3) obniża się o 7,52%

Nowa taryfa ciepła Ciepłownia Siemianowice-pobierz pliki

--------------------
Ważne informacje dotyczące pracy Spółdzielni oraz informacje dla Członków Spółdzielni zamieszczane są w dziale 
--------------------
Jesteś zainteresowany nabyciem mieszkania w Siemianowicach Śląskich - wejdź tutaj - /Menu ogłszenia- przetargi/
--------------------
Aktualne informacje o negocjacjach, konkursach zostają na bieżąco zamieszczane w ogłoszeniach.
--------------------


--------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Michał" informuje, że od dnia 01 marca 2014 roku ulegają zmianie godziny pracy KASY. Zmiana dotyczy ADM Michałkowice oraz siedziby Spółdzielni.
PONIEDZIAŁEK  7.00 -11.00  i  11.15 - 16.00
WT-CZW             7.00 -11.00  i  11.15 - 14.00
PIĄTEK                7.00 -12.00  

--------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Michał'' informuje mieszkańców, że zostały zamieszczone harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Punktu Przyjmowania Odpadów Budowlanych.
Przejdź do ważnych informacji i zapoznaj się ze szczegółami.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego